Ron van der Post

Teacher

Ron van der Post is the founder of the Yoga teacher training school Ron van der Post, one of the oldest and leading yoga teacher training schools in the Netherlands.  He was trained and initiated by Brahmrishi Visvatma Bawra Maharash Ji and swami Yogananda in 1993 in India and is one of the few students from the West to have trained in this tradition in India. At the insistence of his Guru, he started to pass on this impressive knowledge in the form of a training that started in 1996. 

Originally a nurse, social worker, psychotherapist, massage therapist, shiatsu therapist and nutritional therapist, Ron’s reputation and incessant dedication have led him to teach yoga clinics and seminars all over Europe, India, Surinam and the Middle East. He teaches Yoga in the spirit of the yogis who have been teaching it for centuries in the Himalayas. It is Ashtanga Yoga in its truest form, with Karma Yoga as the central pillar. Getting control over the mental and energetic processes that take place in the body is the main purpose of this yoga. The asanas are simply a means of getting a grip on the mental side of yoga, instead of a goal on their own. Special emphasis is put on the 8-fold path of yoga, as described by Patanjali, and the application and use of the yamas and niyamas.

Ron van der Post is de oprichter van Yoga lerarenopleiding Ron van der Post, één van de oudste en toonaangevende yoga lerarenopleidingen van Nederland.

Getraind en geïnitieerd door Brahmrishi Visvatma Bawra Maharash Ji en swami Yogananda in 1993 in India. Hij is één van de weinige studenten uit het Westen die in India zijn opgeleid in deze traditie. Op aandringen van zijn Guru begon hij deze indrukwekkende kennis door te geven in de vorm van een training die in 1996 startte.

Ron staat in Europa bekend om zijn meesterschap in het leven van een authentieke yogi in een westerse samenleving en zijn vermogen om die kennis op een “kristalheldere” nuchtere manier over te brengen.

Oorspronkelijk opgeleid als verpleegster, maatschappelijk werker, psychotherapeut, massagetherapeut, shiatsutherapeut en voedingstherapeut, heeft Rons reputatie en onophoudelijke toewijding hem ertoe gebracht om yoga-clinics en seminars te geven in heel Europa, India, Suriname en het Midden-Oosten.

Ron geeft yoga op dezelfde manier en in de geest van de yogi’s die het al eeuwen in de Himalaya onderwijzen. Het is Ashtanga Yoga in zijn puurste vorm, met de Karma Yoga als centrale pijler. Controle krijgen over de mentale en energetische processen die plaatsvinden in het lichaam is het belangrijkste doel van deze yoga. De asana’s zijn simpelweg een middel om grip te krijgen op de mentale kant van yoga, in plaats van een doel op zich. Speciale nadruk wordt gelegd op het 8-voudige pad van yoga, zoals beschreven door Patanjali, en de toepassing en het gebruik van de yama’s en niyama’s. Het faciliteren en stimuleren van de ontwikkeling van elke individuele student staat centraal in zijn onderwijsmethode.

Practice/Handig: Morning workshop/Ochtend Yoga Praktijk 10.00 – 12.00 (daily/dagelijks)

Language/Taal: Nederlands

Holistic anatomy in Hatha Yoga

There are 84 basic asanas. Hatha yoga involves bringing about balance in consciousness and thus in the prana, chakra and glands. This Holistic connection of hatha yoga will be discussed extensively during these  sessions.

The body should be perfectly healthy and fit for the influx and handling of the forces emanating from Prana. This prana is under influence, manipulated by our thinking or our state of mind. At the same time, one of the major sources of disturbance of the mind is the physical body. However, at the same time, the body is an expression of the subtle body, and thus of the mind. This interaction between the gross body and the subtle body is a dance of life. The Yogi should completely eliminate the disturbances arising from the physical body.

The aim is that each posture should be mastered in a relaxed manner. They should be powerful, flexible and controlled, with effort turning into relaxation in the posture.

Holistische anatomie in Hatha Yoga

Er zijn 84 basishoudingen in de asana’s. Hatha yoga is om balans te brengen in het bewustzijn en daarmee in de prana, chakra en klieren. Deze Holistische verbinding van hatha yoga zal tijdens dit congres uitgebreid aan bod komen.

Het lichaam moet perfect gezond zijn en geschikt voor de instroom en het hanteren van de krachten die van Prana uitgaan. Deze prana wordt beïnvloed, gemanipuleerd door ons denken of onze gemoedstoestand. Tegelijkertijd is één van de belangrijkste bronnen van verstoring van de geest het fysieke lichaam. Tegelijkertijd is het lichaam echter een uitdrukking van het subtiele lichaam, en dus van de geest. Deze interactie tussen het grove lichaam en het subtiele lichaam is een dans van het leven. De Yogi moet de verstoringen die voortkomen uit het fysieke lichaam volledig elimineren.

Het doel is dat elke houding op een ontspannen manier wordt beheerst. Krachtig, flexibel en beheerst, waarbij de inspanning kan omslaan in ontspanning in de houding.

Workshop: Afternoon workshop/Yoga Praktijk in de midda 14.30 – 16.30 (daily/dagelijks)

Language/Taal: Nederlands

Interactive workshops with theoretical explanations about the deeper background to the asanas. On request, this holistic anatomy view can also be given in a lecture format These workshops focus on practical and theoretical deepening. What physical complaints are lurking during yoga practice? Clarification of mental and emotional disturbances and how to balance them. How can we bring the cognitive and the heart together and make them work together? How powerful is love and how beautiful is it to meet the other in emptiness? Inner balance comes when you take your own concept seriously so that you can also see and respect the other without a fight.

Anahata chakra will be the central point during these sessions. What do we need to open up our heart and receive and radiate love. Our muladhara chakra, as we know, should be strong and stable to provide us with the space and freedom to open up our inner heart and start to love ourselves and then others.

Interactieve workshops met theoretische uitleg over de diepere achtergronden van de asana’s. Op verzoek kan deze holistische anatomische kijk ook in hoorcollegevorm gegeven worden. In deze workshops staat praktische en theoretische verdieping centraal. Welke lichamelijke klachten liggen op de loer tijdens de yogabeoefening? Verduidelijking van mentale en emotionele stoornissen en hoe deze in evenwicht te brengen. Hoe kunnen we het cognitieve en het hart samenbrengen en laten samenwerken? Hoe krachtig is liefde en hoe mooi is het om de ander in leegte te ontmoeten? Innerlijke balans ontstaat wanneer je je eigen concept serieus neemt zodat je de ander ook zonder slag of stoot kunt zien en respecteren.

Anahata chakra staat centraal tijdens deze retraite. Wat hebben we nodig om ons hart te openen en liefde te ontvangen en uit te stralen. Onze muladhara-chakra zoals we die kennen, zou sterk en stabiel moeten zijn om ons de ruimte en vrijheid te geven om ons innerlijke hart te openen en van jezelf te gaan houden en vervolgens van anderen te houden.

Anahata chakra will be the central point during these sessions. What do we need to open up our heart and receive and radiate love. Our muladhara chakra, as we know, should be strong and stable to provide us with the space and freedom to open up our inner heart and start to love ourselves and then others.

Federation: Stichting Yoga & Vedanta